ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

ติดต่อกองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง:

ที่อยู่:กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์: 0 2298 6660, 0 2127 7000
หมายเลขโทรสาร:0 2271 2145

ติดต่อหน่วยงานระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง:

ที่อยู่: หน่วยงานระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์: 0 2298 6341-3
ทั้งนี้ หากส่วนราชการมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ GFMIS ส่วนราชการสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาไปยัง GFMIS Helpdesk ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2034 3335