ข้อมูลการเบิกหักผลักส่งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2564 เพื่อชดใช้งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน

หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สามารถตรวจสอบข้อม […]

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมา […]

ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2563

ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำ […]

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมิถุนายน 2563 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (25 กันยายน 2563)

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนแล […]

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) สำหรับเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และหน่วยงานอื่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในร […]

โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) สำหรับเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และหน่วยงานอื่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคล […]

โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) สำหรับเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และหน่วยงานอื่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคล […]

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารผู้ใช้งาน