หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ GFMIS Helpdesk เพิ่มเติม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รอบใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร […]

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกันยายน 2563 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (30 ธันวาคม 2563)

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนแล […]

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2563 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (27 พฤศจิกายน 2563)

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนแล […]

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกรกฎาคม 2563 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (27 ตุลาคม 2563)

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกรกฎ […]

ข้อมูลการเบิกหักผลักส่งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2564 เพื่อชดใช้งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน

หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สามารถตรวจสอบข้อม […]

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมา […]

ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2563

ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำ […]

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์